Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Błogosławiąca komunikacja

Warsztaty na Wrzecionie

 

Motto: „Królestwo Boże jest bowiem pośród was.” Łk 17,21 „Na podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony.” Mt 12,37

 

Planujemy zorganizowanie w Parafii warsztatów umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych „Szkoła dla Rodziców

i Wychowawców. Błogosławiąca komunikacja” wg Adele Faber i Elaine MazlishJak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, pogłębione o chrześcijański wymiar komunikacji międzyludzkiej, przekazywany w konferencjach, kazaniach, naukach głoszonych przez ks. Zbigniewa Wądrzyka, ks. Józefa Witko, innych.

 

Cele warsztatów:

– Poznanie sposobów komunikacji, wspierających tworzenie więzi w rodzinie wg programu A. Faber, E. Mazlish.

– Poznanie wiedzy, czym jest błogosławieństwo, a także przekleństwo urzeczywistniane w komunikacji z dzieckiem, w rodzinie, w innych relacjach, na podstawie nauk ks. Zbigniewa Wądrzyka, ks. Józefa Witko, innych.

– Rozeznanie i rozwijanie umiejętności wychowawczych, sposobów komunikacji, będących nośnikiem Bożego błogosławieństwa, które wspiera życie i relacje.

– Rozeznanie komunikacji, stanowiącej zagrożenie dla budowania dobrej relacji z dzieckiem, będącej nośnikiem złorzeczenia, przekleństwa.

– Wzrost poczucia odpowiedzialności, motywacji i umiejętności umożliwiających budowanie błogosławiących więzi w rodzinie, z innymi ludźmi.

– Pogłębienie świadomości działania Boga poprzez komunikację międzyludzką, kształtowanie zrozumienia, że wiara chrześcijańska jest rzeczywistością duchową i praktyczną jednocześnie, konkretyzującą się w budowaniu więzi w codziennym życiu w rodzinie, społecznościach.

– Wzrost zrozumienia i umiejętności wypełniania nauki Jezusa Chrystusa o miłości bliźniego, pogłębianie więzi ze wspólnotą Kościoła, parafią.

 

Bazą warsztatów stanowi przekaz psychologiczno – pedagogiczny. Na spotkaniach warsztatowych rodzice nabywają konkretną wiedzę i umiejętności odnośnie sposobów reagowania w różnych sytuacjach wychowawczych, dzięki którym wzmacniają w dziecku poczucie wartości i ważności, wzmacniają więzi w rodzinie, wzrastają razem w szacunku, zaufaniu, miłości. Połączenie tej wiedzy z chrześcijańskim wymiarem komunikacji, jak działa Boża łaska poprzez używanie wzmacniających, błogosławiących w swej wymowie słów, powoduje, że warsztaty nabierają duchowej głębi. Dla chrześcijańskiego rodzica jest to ważne i najczęściej odkrywcze, że jego wiara ma wymiar praktyczny, realizuje się na co dzień w jego domu, w relacjach rodzinnych, a także w życiu społecznym, poprzez realizowaniu największego przykazania – o miłości do drugiego człowieka.

 

Budowanie więzi jest najważniejszym zadaniem chrześcijańskim.

Bardzo istotne dla rodziców jest zrozumienie, że to, co mówią do dziecka może też je osłabiać, ranić, zamykać na kontakt z nimi, co w efekcie może spowodować otwieranie się na działanie złego ducha, ma wydźwięk złorzeczenia, przekleństwa. Świadomość tego motywuje rodziców do zmian niekorzystnych nawyków komunikacyjnych w relacji z dzieckiem, innymi ludźmi na taki sposób wyrażania się, który opisuje sytuację, problemy, wspiera dziecko poprzez okazywanie mu empatii, komunikaty asertywne, inne, które umożliwiającą tworzenie więzi akceptacji i miłości.

 

Obszar błogosławieństwa: dobrze, że jesteś, akceptacja, pochwały, wyniesienie, dostępność, otwartość, empatia, współczucie, współdziałanie, przebaczanie, rozumna swoboda, wyznaczanie granic, wspieranie rozwoju, przytulanie, czuły, przyjazny dotyk.

Obszar przekleństwa: szkoda, że jesteś, odtrącenie, poniżenie, oceniająca krytyka, skrytość, zamkniecie, nieczułość, obojętność, unikanie, rozliczanie, rygoryzm, nadopiekuńczość, brak granic, nadmierna kontrola, etykietki, role, dystans, zły dotyk.

 

Warsztaty trwają 34 godziny dydaktyczne. Po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników – optymalnie 10 – 12 osób, spotkania będą odbywały się w godzinach 18.30 – 21.00, jest to 10 spotkań. Opłata za udział jest dobrowolna. Miejscem warsztatów jest sala w domu parafialnym.

 

Poszczególne zajęcia składają się z krótkich wprowadzeń tematycznych, ćwiczeń warsztatowych i wykładu podsumowującego dany temat. Rodzice uczą się poprzez własne doświadczenie – grają rodzinne scenki, wczuwają się w role dzieci, przypominają sobie sytuacje ze swojego dzieciństwa, rozwiązują problemy, obserwują swoje reakcje na zaaranżowane przez osobę prowadzącą sytuacje, pracują techniką „burzy mózgów”, podając swoje pomysły, odpowiedzi na postawione ogólnie pytanie lub problem. Ćwiczenia są omawiane. Każdy może swobodnie się wypowiedzieć. Cenna jest też wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz ćwiczenie w domu nowych umiejętności, poznanych na warsztacie, jako „praca domowa”. Na kolejnym spotkaniu rodzice opowiadają w grupie o pozytywnych reakcjach dzieci, co jest interesujące i inspirujące dla pozostałych uczestników i utwierdza nas wszystkich w tym, że program „działa”. Czasami dzielą się trudnymi uczuciami niepokoju, frustracji, innymi i wtedy uzyskują empatię, zrozumienie, niekiedy konkretne wskazówki, co jest budujące dla nich i dla grupy. W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy uzyskują coraz większy wgląd w siebie, negatywne i pozytywne postawy, zachowania wobec dzieci. Uświadamiają sobie, że aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany siebie.

 

Omawiane tematy:

Jak widzę swoje dziecko – jego dodatnie cechy, umiejętności, działania.

Komunikacja bez przemocy: różnica między językiem „ja” i językiem „ty”, mowa ciała, parafraza, komunikacja z poziomu serca i z poziomu intelektu.

– Błogosławieństwo i przekleństwo w wierze chrześcijańskiej.

– Postawy rodzicielskie i komunikacja będąca nośnikiem błogosławieństwa, a także nośnikiem przekleństwa.

– Umiejętność rozpoznawania i nazywania uczuć. Pomoc dziecku w uzewnętrznianiu uczuć, aktywne słuchanie – okazywanie empatii.

– Sposoby zachęcania do współpracy.

– Stosowanie konsekwencji i zadośćuczynienia zamiast kary, wspólne rozwiązywanie problemów.

– Zachęcanie i wspieranie samodzielności dzieci.

– Pochwała opisowa jako sposób na wzmacnianie w dziecku poczucia własnej wartości.

– Uwalnianie dziecka od grania ról.

– Potrzeba wyznaczania i ochrony granic własnych, bycie asertywnym.; umiejętność stawiania dziecku jasnych granic i wymagań

 

 

Wypowiedzi rodziców po warsztatach zakończonych w czerwcu 2016 roku:

– Każdy rodzic powinien przejść przez taki warsztat!

– Warsztaty uświadamiają, jak nie ranić, jak dawać empatię czyli radość zrozumienia.

– Świetne warsztaty. Jestem po nich bardzo wyciszona, gdy wracam do domu. Mają ogromny wpływ na wychowanie dzieci i ich postrzeganie.

– Mam więcej cierpliwości do dzieci, którymi się opiekuję. Nie denerwuję się, gdy dzieci nie chcą czegoś zrobić, ale stosuję zamiast tego metody zachęcania do współpracy.

– Przekazywane osobiste świadectwa uczestników uwrażliwiły mnie na problemy innych, budziły serce.

– Błogosławieństwem jest kierowanie się empatią w życiu wobec dorosłych i dzieci. W wychowaniu to szczególnie istotne, bo pomaga wzrastać dziecku w miłości, wierzyć we własne siły i kochać innych ludzi. Brak empatii to brak miłości czyli przekleństwo.

– Zrozumiałam, jak ważne są słowa, które wymawiam, że mogą pozostać na całe życie. Zobaczyłam, ile znaczy moje nastawienie do zgody i błogosławieństwo dla ludzi, z którymi żyję.

– Za szybko się skończyły! Bardzo dobry program! Polecę każdemu!

– Empatyczna prowadząca, co rozładowuje napięcie, bardzo pomocna.

– Cieszę się, że tu trafiłam, warto stawać się coraz lepszym rodzicem, to wielkie dzieło w sensie ludzkim, duchowym, patriotycznym.

– Wiedza i umiejętności zdobyte na warsztatach są podstawą do budowania więzi. Okazywanie szacunku dziecku powoduje, że otwiera się ono wobec nas i jest szansa na nawiązanie dobrego kontaktu.

– Pomagają mi patrzeć na dzieci i innych ludzi z empatią.

– Pomogły zrozumieć, czego nie akceptuję w dzieciach i starać się to zaakceptować. Empatyczne komunikaty rozładowują napięcie.

– Ta wiedza otwiera oczy na błędy, które często popełnia się bezwiednie i które mogą osłabiać więzi.

– Świadomość pewnych postaw, zachowań uczy mnie, pokazuje, jak wiele muszę zmienić w sobie, by moje dziecko miało możliwość prawidłowego dorastania.

– Warsztaty pokazują, jakie oczekiwania kryją się pod komunikatami dziecka oraz pozwalają unikać etykietkowania.

– Umiejętności empatyczne pomagają mi opanować konfliktowe sytuacje z dziećmi. Warsztaty wzmacniają mnie w poczuciu słuszności niektórych zabiegów wychowawczych np. uczenia samodzielności.

– Córka zaczęła lepiej się czuć, odkąd przyzwalam jej na wszystkie emocje. Uświadamiam sobie jak ważne jest okazywanie swoich uczuć dziecku.

– Zrozumiałam, że moje dobre intencje i dobre słowa, życzliwość, niejako nastrajają dziecko pozytywnie, staje się szczęśliwe, a błogosławiony znaczy szczęśliwy.

 

Artykuły na temat błogosławiącej komunikacji, zamieszczone na stronie internetowej Parafii na Wrzecionie http://www.parafia-wrzeciono.pl/

 

Czy w komunikacji międzyludzkiej jest Bóg? Artykuł zamieszczony 18 lutego 2016 http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/czy-w-komunikacji-miedzyludzkiej-jest-bog/

 

Co po warsztatach umiejętności komunikacji? Realizacja chrześcijańskiego przekazu wiary, zawartego w problematyce warsztatów umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Błogosławiące Rodzicielstwo”, zamieszczony 24 grudnia 2015 roku http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/co-po-warsztatach-umiejetnosci-komunikacji/

 

Ze smutku do radości życia – po rekolekcjach. Świadectwa z rekolekcji, które prowadził w Warszawie ks. Zbigniew Wądrzyk 22.11.2015 r., zamieszczone dnia 18 grudnia 2015 roku. http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/ze-smutku-do-radosci-zycia-p/

 

Dojrzałość duchowa bez emocjonalnej? ”Rozmowa z Jackiem Racięckim przeprowadzona dnia 24 lipca 2015 roku w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie w Warszawie. Zagrożenia duchowe wynikające z braku kompetencji emocjonalnych i komunikacyjnych.” , zamieszczona 19 sierpnia 2015 roku. http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/dojrzalosc-duchowa-bez-emocjonalnej/

 

Szkoła wychowania na Wrzecionie. Artykuł zamieszczony 28 lipca 2015 roku. „Wpływ warsztatów umiejętności komunikacyjnych, wychowawczych <SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW. Moc błogosławieństwa i przekleństwa w wychowaniu> na kształtowanie więzi miedzy rodzicami w rodzinie.” http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/szkola-wychowania-na-wrzecionie-2/

 

Szkoła wychowania na Wrzecionie. Artykuł zamieszczony dnia 6 maja 2015 roku. „Przydatność warsztatów umiejętności wychowawczych <SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW. Moc błogosławieństwa i przekleństwa w wychowaniu> w budowaniu więzi w chrześcijańskiej rodzinie. Ewaluacja warsztatów, które odbyły się w Parafii na Wrzecionie w terminie 4.02 – 8.04.2015 roku” http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/szkola-wychowania-na-wrzecionie/

 

Jak wychowywać? Szkoła wychowania na Wrzecionie!   Artykuł zamieszczony dnia 31 grudnia 2014 roku. „Szkoła dla rodziców i wychowawców. Moc błogosławieństwa i przekleństwa w wychowaniu. Ewaluacja warsztatów komunikacyjnych, wychowawczych, które odbyły się w Parafii na Wrzecionie jesienią 2014 roku.” http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/jak-wychowywac-2/

 

Błogosławić czy przeklinać? Artykuł zamieszczony dnia 20 września 2014 roku. „WZMACNIASZ CZY OSŁABIASZ SWOJE DZIECKO? O mocy błogosławieństwa i przekleństwa w wychowaniu.” http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/blogoslawic-czy-przeklinac/

 

Audycja radiowa „Błogosławieństwo i przekleństwo”, zamieszczona w radiu Wnet dnia 28 marca 2015 roku. http://www.radiownet.pl/publikacje/blogoslawienstwo-i-przeklenstwo

 

Warszawa, dnia 5 listopada 2016    Mira Kępka